Lumacars | Regulamin

 

1. WSTĘP

 

 1. Niniejsze ogólne warunki umowy najmu (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy najmu.
 2. OWU stosuje się do wszystkich umów najmu samochodów zawieranych przez Wynajmującego chyba, że umowa najmu stanowi inaczej.
 3. Najemca oświadcza, że posiada ważne uprawnienia do kierowania samochodem wynajmowanym zgodnie z podpisaną umową najmu.

 

2. SŁOWNICZEK

 

 1. Użyte w OWU określenia oznaczają:
  Wynajmujący – LUMA-CARS S.C 
 1. Najemca – osoba fizyczna mająca ukończony 21 rok życia i posiadająca prawo jazdy kat. B, biorąca samochód do używania w imieniu własnym, jako konsument w rozumieniu art. 221c., tj. bez bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową albo jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 431k.c., a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której samochód do używania bierze upoważniona przez nią osoba.
 2. Umowa najmu – zawarta pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą umowa, której przedmiotem jest samochód wybrany przez Najemcę spośród oferty Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej, ustalająca prawa i obowiązki obu Stron; kwestie w niej nierozstrzygnięte regulują niniejsze OWU i przepisy k.c.
 3. Samochód – pojazd samochodowy znajdujący się w aktualnej ofercie Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej będący przedmiotem umowy najmu.
 4. Doba najmu – okres 24 godzin liczony od godziny przekazania Najemcy samochodu.
 5. Kierowca – inna osoba wskazana przez Najemcę jako uprawniona do korzystania z wynajętego samochodu, posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem.
 6. K.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.)
 7. Prawo o ruchu drogowym – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. ze zm.)
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej dotyczące marki oraz sposobu wynajmu samochodu stanowią integralną część OWU.

 

3. WYMAGANIA OGÓLNE

 

 1. Najemca lub Kierowca powinni mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów, od co najmniej 2 lat.
 2. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu w przypadku osób fizycznych:
  1. prawo jazdy
  2. dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu w przypadku przedsiębiorców i osób prawnych:
 4. prawo jazdy
 5. dowód osobisty lub paszport,
 6. aktualny wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 7. osobą podpisującą umowę najmu powinien być właściciel osobiście lub jego pracownik wykazujący dokument upoważnienia albo osoba reprezentująca osobę prawną na podstawie dokumentu wykazującego jej umocowanie.
 8. Najemca nie może – bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie – oddać samochodu osobie trzeciej do używania, w szczególności w podnajem, dzierżawę, czy użyczenie.
 9. Jeżeli wynajętym samochodem ma kierować również inna osoba, aniżeli Najemca, ten zobowiązany jest do podania tej informacji Wynajmującemu przed podpisaniem umowy najmu. Dane Kierowcy – imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania zostaną ujęte w umowie najmu. Najemca ponosi wówczas odpowiedzialność za działania lub zaniechania takiej osoby jak za swoje własne.
 10. Jeżeli Najemca ma zamiar przekroczyć wynajętym samochodem granicę Rzeczypospolitej Polskiej, należy to zgłosić przed zawarciem umowy najmu. Wyjazd poza granicę Polski, możliwy jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego, po uprzednim wykupieniu przez Najemcę dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium Państwa, w którym samochód będzie używany.

 

4. OBOWIĄZKI NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO

 

 1. Najemca jest obowiązany do korzystania z samochodu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami eksploatacji, z należytą troską o stan techniczny oraz do oddania go w takim samym stanie.
 2. Strony oświadczają, że samochód wskazany w umowie najmu jest sprawny technicznie i wolny od jakichkolwiek wad technicznych, oraz nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń, za wyjątkiem tych, które opisano w umowie najmu i protokole przekazania samochodu. W czasie użytkowania samochodu osoba kierująca (Najemca lub Kierowca) zobowiązana jest do:
 3. korzystania z samochodu zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób określony w umowie i OWU,
 4. posiadania przy sobie ważnych dokumentów: prawa jazdy oraz umowy najmu prowadzonego samochodu oraz do posiadania zaświadczenia lekarskiego, jeśli takie jest wymagane, a także do przestrzegania zasad ruchu drogowego,
 5. zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą (zamykania oraz włączania wszystkich urządzeń zabezpieczających), nie pozostawiania w samochodzie dokumentów pojazdu oraz nie pozostawiania kluczyków bez opieki,
 6. stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w protokole przekazania samochodu,
 7. wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi samochodu, w tym in. sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego silnik, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu. Płyny eksploatacyjne stosowane do uzupełnienia winny odpowiadać wymogom dla danego pojazdu,
 8. sprawdzania stanu ogumienia oraz działania wszystkich świateł sygnalizacyjnych, utrzymania samochodu w należytej czystości,
 9. przestrzegania zasad dotyczących przewozu osób (np. dzieci) ilości pasażerów oraz obciążenia pojazdu – zgodnie z prawem o ruchu drogowym przy uwzględnieniu marki i typu samochodu,
 10. zgłaszania niezwłocznie Wynajmującemu, nie później niż w ciągu 6 h od zaistnienia zdarzenia, wszelkich spraw dotyczących samochodu w szczególności kradzieży, uszkodzeń, wypadków, awarii, itp.
 11. Zabrania się:
  1. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,
  2. brania udziału we wszelkich rajdach i wyścigach samochodowych,
  3. przewożenia bez zezwolenia Wynajmującego wszelkich zwierząt,
  4. przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu,
  5. dokonywania w wynajętym samochodzie jakichkolwiek przeróbek bez zgody Wynajmującego,
  6. palenia wyrobów tytoniowych,
  7. spożywania posiłków i napojów wewnątrz samochodu,
  8. kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, w tym środka odurzającego,
  9. używania samochodu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy,
  10. używania samochodu do nauki jazdy,
  11. oklejania samochodu jakimikolwiek materiałami,
  12. usuwania z samochodu oznaczeń Wynajmującego,
  13. przewożenia samochodem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie samochodu,
  14. wyjazdu samochodem poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem § 3 ust. 6 OWU.
 12. Najemca zobowiązany jest udostępnić samochód Wynajmującemu w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i w czasie wskazanym przez Wynajmującego.
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania osób, w tym Kierowcy, którym zezwolił na kierowanie samochodem wynajętym, jak za działania własne.
 14. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za otrzymane mandaty karne (Policja, Straż Miejska itp.) oraz inne nieuiszczone opłaty nałożone/powstałe w związku z użytkowaniem przez Najemcę/Kierowcę samochodu, w tym również te otrzymane przez Wynajmującego do zapłaty po dacie zwrotu samochodu do Wynajmującego, lecz powstałe w okresie, w którym samochód pozostawał we władaniu Najemcy.
 15. Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli samochód zostanie unieruchomiony, w tym również w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia samochodu z powodu okoliczności, za które Najemca nie ponosi odpowiedzialności pod warunkiem, że Najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu.
 16. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu najmu samochodu. Czynsz z tytułu używania samochodu zastępczego ustala się wg stawki określonej dla danej marki i typu pojazdu.
 17. Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w następujących przypadkach:
  1. utraty dowodu rejestracyjnego,
  2. utraty dokumentu ubezpieczenia,
  3. utraty kluczyków do samochodu,
  4. uszkodzenia, utraty samochodu z winy Najemcy lub Kierowcy.

 

5 OPŁATY

 

 1. Czynsz najmu samochodu naliczany jest z góry za każdą rozpoczętą dobę i potwierdzony jest paragonem lub fakturą.
 2. Do czynszu najmu należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT.
 3. Najemca ponosi wszelkie koszty bieżącej eksploatacji samochodu.
 4. Oprócz czynszu za najem Najemca zobowiązany jest do wpłaty nieoprocentowanej kaucji zwrotnej. Nieoprocentowana kaucja zwrotna oraz czynsz najmu pobierane są z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy. W przypadku umów długoterminowych powyżej 1 miesiąca czynsz najmu za zgodą obydwu Stron może być płatny w okresach miesięcznych.
 5. Najemca wyraża zgodę, że kaucja zwrotna, o której mowa w ust. 4 może zostać przez Wynajmującego zaliczona na poczet należności przysługujących mu od Najemcy, w szczególności należności z tytułu czynszu najmu, szkody w samochodzie, kar umownych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z samochodu.
 6. W przypadku umów długoterminowych w razie braku terminowej zapłaty czynszu za minimum jeden miesiąc najmu Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć odszkodowanie za bezumowne użytkowanie samochodu w podwójnej wysokości czynszu najmu za każdą dobę oraz odebrać samochód w miejscu jego przebywania.
 7. Wysokość czynszu najmu samochodu, nieoprocentowana kaucja zwrotna oraz inne dodatkowe opłaty są uwzględnione w umowie najmu samochodu.
 8. Za każdy otrzymany przez Najemcę/Kierowcę lub inną osobę, której Najemca oddał samochód do używania mandat naliczana jest opłata za udzielenie informacji do organu ścigania o korzystającym z pojazdu w wysokości 50 zł netto.
 9. Opłaty i wszystkie inne koszty powstałe w związku z umową najmu Najemca może regulować w drodze przelewu na wskazane konto bądź bezpośrednio w kasie Wynajmującego.

 

6. REZERWACJA SAMOCHODU

 

 1. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji samochodu na konkretny termin. W tym celu należy skontaktować się z Wynajmującym za pośrednictwem:
 2. a) telefonu, pod nr 511-567-727
 3. b) osobiście w siedzibie Wynajmującego

podając termin najmu, przewidywany czas trwania najmu oraz  wybierając odpowiedni, a wolny w tym czasie samochód, oraz wskazując dodatkowe wymagane wyposażenie typu: fotelik, nawigacja GPS itp. Najemca ma obwiązek uiścić na konto firmy lub w siedzibie firmy zaliczkę w wysokości 50 zł za każdy dzień najmu, rezerwacja samochodu nastąpi po potwierdzeniu wpłaty.

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji i najmu samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego, nie później jednak niż na 24 h przed planowanym terminem odbioru samochodu.
 2. W razie powiadomienia Wynajmującego później niż na 24 h przed planowanym odbiorem samochodu, lub braku jakiegokolwiek powiadomienia, Najemca traci zaliczkę i prawo do zniżek i rabatów u Wynajmującego w przyszłości.
 3. W sytuacji braku możliwości dostarczenia zarezerwowanego samochodu (z przyczyn nie leżących po stronie Wynajmującego) Wynajmujący zaproponuje Najemcy inny samochód:
 4. tej samej lub wyższej klasy i o zbliżonych parametrach bez zmiany warunków finansowych
 5. niższej klasy w cenie najmu wskazanej w cenniku znajdującym się na stronie internetowej
 6. Najemca ma prawo do odmowy przyjęcia innego samochodu, najpóźniej na 24 h przed planowanym terminem odbioru samochodu.
 7. Rezygnacja poniżej 24 h przed planowanym terminem odbioru samochodu powoduje konsekwencje wskazane w ust. 3.

 

7. PRZEKAZANIE I ZWROT SAMOCHODU

 

 1. Najemcy zostanie przekazany samochód czysty, z pełnym bakiem, sprawny, w stanie nadającym się do użytku określonego w umowie najmu.
 2. Najemca oraz Wynajmujący dokonują spisu licznika przebiegu kilometrów oraz spisu stanu paliwa w zbiorniku. Po podpisaniu umowy najmu oraz dokonaniu sprawdzenia stanu paliwa w zbiorniku oraz spisania liczników następuje przekazanie samochodu Najemcy. Przekazanie samochodu następuje poprzez wręczenie Najemcy kluczy do samochodu oraz niezbędnej dokumentacji, .
 3. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu zwrócić samochód do miejsca określonego przez Strony w umowie najmu, w ustalonej dacie i godzinie.
 4. Wola przedłużenia umowy najmu samochodu musi zostać zgłoszona Wynajmującemu na minimum 24 h przed zadeklarowaną w umowie najmu godziną oddania samochodu. Wynajmujący wyraża Najemcy zgodę na przedłużenie czasu trwania umowy najmu na piśmie (w przypadku zgłoszenia przez Najemcę woli przedłużenia okresu najmu samochodu osobiście w siedzibie Wynajmującego) lub drogą mailową (w przypadku telefonicznego lub elektronicznego zgłoszenia przez Najemcę woli przedłużenia okresu trwania umowy najmu). 
 5. W przypadku opóźnienia w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z samochodu w podwójnej wysokości czynszu najmu za każdą dobę opóźnienia. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu wraz ze wszystkimi dokumentami, kluczykami i wynajętym sprzętem wpisanym w umowie najmu, oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu. Brak terminowego zwrotu bez uprzedzenia Wynajmującego może być uznane za przywłaszczenie samocho
 6. Samochody wypożyczane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z takim samym stanem paliwa powinny być zwracane. W przypadku zwrotu samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa Wynajmujący obciąży Najemcę za każdy litr paliwa wg cen (uśrednionych) obowiązujących w dniu zwrotu oraz karą umowną w wysokości 100 zł
 7. W razie ujawnienia jakiejkolwiek szkody w samochodzie, już po jego odebraniu przez Wynajmującego, ten zastrzega sobie prawo do zwrócenia się w ciągu 48 h do Najemcy o naprawienie ujawnionej szkody.
 8. Jeżeli po zdaniu przez Najemcę samochodu lub po jego odbiorze przez Wynajmującego w przypadku, o którym mowa w ust. 7 zostaną znalezione w nim pozostawione: rzeczy osobiste, dokumenty lub inne przedmioty, Wynajmujący przekaże te przedmioty do depozytu w siedzibie Wynajmującego. Przedmioty nieodebrane z depozytu w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zdeponowania zostaną przekazane do biura rzeczy zaginionych. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w wynajmowanych samochodach i nie będzie dochodził, który z Najemców jest właścicielem znalezionych rzeczy.
 9. W przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu, niż przewiduje to podpisana umowa najmu, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% czynszu najmu za każdą dobę W tym przypadku anulowane są wszystkie udzielone rabaty.
 10. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, żądając jednocześnie niezwłocznego zwrotu samochodu:
 11. gdy Najemca korzysta z samochodu w sposób sprzeczny z umową najmu, OWU lub przeznaczeniem samochodu,
 12. gdy Najemca zaniedbuje samochód do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie jego wartości,
 13. gdy Najemca udostępnia samochód osobom nieuprawnionym lub bez zgody Wynajmującego,
 14. w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 6 OWU.

 

8. BIEŻĄCA I OKRESOWA OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ NAPRAWY SAMOCHODU

 

 1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów ani innych czynności obsługowych i naprawczych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego. W razie awarii samochodu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego, nie później niż w ciągu 6 Jeżeli usterka, awaria może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub może doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania jazdy samochodem.
 2. Najemca zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu samochód w celu wykonania badań technicznych, wymiany ogumienia oraz przeglądów okresowych przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z książką gwarancyjną samochodu. W razie nieudostępnienia samochodu przez Najemcę zostanie on obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz zobowiązany będzie do wyrównania Wynajmującemu wszystkich strat, jakie ten poniósł na skutek zaniechania/działania Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód).

 

 

9. USZKODZENIA, KRADZIEŻ SAMOCHODU, WYPADKI, KOLIZJE

 

 1. W przypadku kolizji, wypadku, uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu lub jego wyposażenia Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. najpóźniej w terminie 6 h od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu) poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz wezwania Policji. Poinformowanie Wynajmującego nastąpi telefonicznie na numer 511-567-727 lub mailowo na adres: [email protected] Najemca ma obowiązek dostarczenia Wynajmującemu – w terminie 24 h od chwili zdarzenia (kolizji/wypadku) lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu następujących dokumentów:
 2. druku zgłoszenia szkody znajdującego się w samochodzie,
 3. kopii prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem,
 4. kopii dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem,
 5. dokumentów samochodu: dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia,
 6. kluczyków,
 7. oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone.
 8. W przypadku braku realizacji przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w ust. 1, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 1500 zł. Kara ta nie wyłącza odpowiedzialności Najemcy za szkodę powstałą w samochodzie.
 9. Najemca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za samochód oraz jego wyposażenie, w szczególności w przypadku szkody w samochodzie, w tym m.in. jego uszkodzenia, kradzieży nie objętej ubezpieczeniem AC lub zaistniałej w okolicznościach, co do których istnieją wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela samochodu, lub gdy w przypadku zaniechania wykonania odpowiednich czynności Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
 10. Najemca ponosi także pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości samochodu oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w czasie obowiązywania umowy najmu, a nie pokryte przez Ubezpieczyciela.
 11. W przypadku, gdyby samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub kierowcy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego równowartości utraty wpływów z wynajmu, obejmującej iloczyn dni, w których Wynajmujący pozbawiony był możliwości korzystania z samochodu w ramach prowadzonej działalności i dziennej stawki czynszu z tytułu najmu samochodu.
 12. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w ust. 1-5 powyżej, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących kar umownych z tytułu niewłaściwego używania samochodu lub szkód spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Najemcy/Kierowcy:
 13. nieprzestrzeganie zakazu palenia w samochodzie – 300 zł za każdy papieros
 14. usunięcie oznaczeń wynajmującego – 500 zł;
 15. zwrot samochodu z zabrudzonym wnętrzem (konieczność prania tapicerki) – 200 zł;
 16. zwrot nieumytego z zewnątrz samochodu – 20 zł
 17. zwrot zabrudzonego samochodu wewnątrz baz konieczności prania tapicerki 40 zł
 18. udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej 500 zł,
 19. zagubienie kluczy samochodu lub ich uszkodzenie – opłata w/g cennika producenta + 20 % marży
 20. brak dowodu rejestracyjneg no, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie -500 zł
 21. każdy dzień postoju celem uzupełnienia braków, o których mowa w punkcie g) – według cennika najmu danego samochodu za każde rozpoczęte 24 godziny
 22. demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – opłata w/g cennika producenta + 20 % marży
 23. holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 500 zł,
 24. wyjazd samochodem za granicę bez zgody Wynajmującego – 1000 zł za każdą dobę
 25. zużycie opon tzw “palenie gumy” – 500 zł za każdą oponę
 26. brak 1 szt. kołpaka oryginalnego – 100 zł
 27. brak 1 szt. kołpaka nieoryginalnego – 50 zł
 28. uczestniczenie w wyścigach i rajdach samochodowych bez zgody Wynajmującego – 1500 zł
 29. delikatne uszkodzenie felgi aluminiowej (nadającej się do naprawy) -300 zł
 30. delikatne uszkodzenie felgi stalowej (nadającej się do naprawy) -50 zł
 31. brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych powyżej – opłata w/g cennika producenta + 20 % marży
 32. Zapłata kary umownej przewidzianych w ust. 6 powyżej, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w k.c. oraz odszkodowania zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonej w ust. 1-5 powyżej.

 

10. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

 

 1. Wynajmowane samochody objęte są ubezpieczeniem w pełnym zakresie OC i AC na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyjazdu poza granicę Polski konieczne jest wykupienie przez Najemcę dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium Państwa, w którym samochód będzie używany.
 2. Najemca odpowiada za działania bądź zaniechania własne, jak i osób trzecich, którym powierzył samochód bez zgody Wynajmującego.

  3. Ustala się odpowiedzialność Najemcy, tzw Udział własny w szkodzie na kwotę 5000,00 zł (pięć tysięcy zł) dla samochodów powyżej klasy c+, sportowych oraz busów ora auto chłodni, a dla pozostałych 3000,00 zł ( trzy tysiące ) który częściowo może być pobrany z kaucji samochodu, a który staje się wymagalny niezwłocznie po zaistnieniu szkody.

  4. W przypadku uszkodzenia pojazdu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, jeżeli wartość szkody będzie mniejsza niż 3000,00 zł badź 5000,00 zł.  Najemca zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia szkody według wyceny Lumacars s.c zgodnie z sztuką nie później niż w dniu zdania samochodu, co nie ogranicza Lumacars s.c w możliwości żądania odszkodowania przewyższającego powyższą kwotę obejmującą również koszty postoju (nie zarabiania) samochodu w okresie jego naprawiania.

 

11. REKLAMACJE

 

 1. Postanowienia § 11 mają zastosowanie wyłącznie do umów najmu zawartych z Najemcą będącym konsumentem.
 2. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy najmu przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad samochodu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres, 44-190 Knurów ul. Dworcowa 43 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]
 3. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:
 4. a) imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację;
 5. b) określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego samochodu;
 6. c) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 7. d) żądania Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność samochodu do umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających używanie samochodu lub udostępnienia innego samochodu);
 8. e) danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.
 9. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu. Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uwzględnienie.
 10. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.

 

12. KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem danych osobowych Najemcy/Kierowcy jest LUMA-CARS S.C z siedzibą w 44-190 Knurów ul. Dworcowa 43 który przetwarza dane osobowe Najemcy/Kierowcy w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego/paszportu, numeru rachunku bankowego, jak również dane dotyczące identyfikacji podatkowej oraz działalności gospodarczej.
 2. Celem przetwarzania podanych danych jest zawarcie i wykonywanie umowy, ochrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy, udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania, obsługa rezerwacji, współpraca z partnerami, kontakty biznesowe, prowadzenie analiz działalności przedsiębiorcy pod kątem rozwoju, statystyki oraz dla celów archiwizacyjnych, wykonanie obowiązków prawem przewidzianych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Najemcy/Kierowcy jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz uzasadniony interes przedsiębiorstwa- m.in. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dodatkowo, dane osobowe Najemcy/Kierowcy przetwarzane są w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody w tym zakresie, w tym m.in. w celu wysyłki ofert i wiadomości reklamowych, promowania w mediach działalności Wynajmującego, założenia i prowadzenia konta Najemcy/Kierowcy w celu świadczenia dodatkowych usług i dostosowania oferty, zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www. Powyższe dane osobowe przetwarzane za zgodą Najemcy/Kierowcy, którą ten ma prawo wycofać w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe Najemcy/Kierowcy będą przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych, w przypadku przewidzianym w ust. 2 i 3 lub do czasu cofnięcia zgody przez Najemcę/Kierowcę w przypadku określonym w ust. 3.
 5. Dostęp do danych osobowych Najemcy/Kierowcy będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy, jak również podwykonawcy oraz podmioty współpracujące, nabywcy wierzytelności, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również inne podmioty wówczas gdy będzie to wynikało z uzasadnionego interesu prawnego przedsiębiorcy.
 6. Dane osobowe Najemcy/Kierowcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Najemca/Kierowca przysługują następujące prawa:
 8. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora danych osobowych czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe;
 9. prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym:
  1. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
  2. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych
 11. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 1. prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora danych osobowych innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
 2. prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe naruszają Przepisy RODO;
 3. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora danych osobowych, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na kontrolę pojazdu i jego przebiegu w drodze elektronicznej w całym okresie obowiązywania umowy najmu.
 2. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy najmu i OWU Wynajmujący ma prawo do zablokowania na odległość samochodu powodując jego unieruchomienie.
 3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym OWU i zrozumiał jego treść oraz że:
 4. podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
 7. W sprawach nie uregulowanych w umowie najmu i OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy c. i inne obowiązujące przepisy prawa.
 8. Do rozpatrywania sporów właściwy jest Sąd siedziby Wynajmującego
 9. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2021 r 
Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 511-567-727

Gdzie jesteśmy?

𝕔 2021 lumacars.pl | Wdrożenie RentCarSoft | All rights reserved

Menu